ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου που εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018 ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε επτά ακόμα περιφερειακές ενότητες: μεταξύ των οποίων και στη περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας.
Η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας άρχισε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και λήγει στις 18-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει όσοι έχουν ακίνητη περιουσία τόσο στην περιφέρεια του χωριού μας όσο και στις περιφέρειες των διπλανών χωριών να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Τρίπολης είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο, διαφορετικά τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (18-03-2019) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δικαιώµατα τα οποία πρέπει να δηλωθούν είναι η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσηµείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, µμακροχρόνιες µμισθώσεις, χρονομεριστικές µισθώσεις (time sharing), χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτου (leasing), µεταλλειοκτησίες, µεταφορά συντελεστή δόµησης.
Όποιος αποκτά δικαίωµα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούµενο δικαιούχο.
Η δήλωση αφορά στο δικαίωµα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Η υποβαλλόμενη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά και ειδικότερα :
Για την πιστοποίηση του δηλούντος
Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).
Για τον εντοπισμό του ακινήτου
Αν υπάρχουν συμβολαιογραφικά έγγραφα-συμβόλαια απλά φωτοαντίγραφα  αυτών και απλό φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
Σε περίπτωση που το δικαίωµα έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριµένα: για Κληρονοµιά µε διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:
α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης,
δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.
για Κληρονοµιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:
α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. •
Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.).

Για τον προσδιορισµός της θέσης και των ορίων των ακινήτων στους κτηµατολογικούς χάρτες
Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµιστεί..
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:
• αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο
• γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου
• Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα.
Στις δοµηµένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκοµιστούν τα σχετικά στοιχεία:
α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΧΑ ΑΕ στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Από την εφαρµογή αυτή µπορεί κανείς, επιλέγοντας Νοµό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωµο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και: • να εντοπίσει το ακίνητό του • να τοποθετήσει στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφηµα) • να µετρήσει τις διαστάσεις και το εµβαδόν του και • να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του Η εφαρµογή διαθέτει ειδικό εργαλείο info, µε το πάτηµα του οποίου εµφανίζονται στον χάρτη οδοί, οικισµοί και σηµεία ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (π.χ. όνοµα εκκλησίας, δηµαρχείου, σχολείου), κάνοντας µε τον τρόπο αυτό την περιήγηση και την αναζήτηση περιοχών ευκολότερη.
β) Με οποιαδήποτε µετρητική µέθοδο, ακόµα και µικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η µέτρηση µε ένα απλό GPS χειρός, που µπορεί να κάνει κάποιος ακόµα και µόνος του για να εντοπίσει περίπου τη θέση του ακινήτου του, σηµειώνοντας τις συντεταγµένες του.

Υπολογισµός και καταβολή του πάγιου τέλους κτηµατογράφησης
Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηµατογράφησης.
Ο υπολογισµός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης µετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης.
Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:
• τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ),
• είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης ) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα ).
Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισµών) τα φυσικά πρόσωπα µόνον που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώµατα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) µόνο δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού αυτών.
Επειδή το παρόν συνοπτικό σημείωμα δεν είναι δυνατόν να καταγράψει όλα τα προβλήματα και απορίες που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά την συμπλήρωση των σχετικών δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κτηματολογικό γραφείο Τρίπολης στη διεύθυνση και στα τηλέφωνα που ακολουθούν.
Γραφείο Κτηματογράφησης Τρίπολης
Λεωφ. ΟΗΕ 21-23, ΤΚ 22132
Τηλέφωνο: 27102 32009 – Φαξ: 27102 32129
Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30 και Τετάρτη 8:30 με 20:30
( Ε ΦΙΛΗΣ )