Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

Οι εκδουλεύσεις των αγωνιστών του 21

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΗΣ

Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1821 το χωριό μας, όπως και όλη η περιοχή της Αρκαδίας βρέθηκαν στο κέντρο των διαφόρων πολεμικών επιχειρήσεων. Επόμενο ήταν αρκετοί Μπονταϊτες να μετάσχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις είτε ως απλοί στρατιώτες είτε επικεφαλής τμημάτων ως οπλαρχηγοί, όπως ο Καπετάν Αντώνης Δραβίλας και ο Πέτρος Σιάννης αποκαλούμενος και Μπονταϊτης που κατοικούσε στην περιοχή Μπασιάκου στην Τρίπολη.
Μετά την απελευθέρωση και την δημιουργία του νεότερου Ελληνικού Κράτους συστάθηκαν κάποιες επιτροπές οι οποίες ανέλαβαν το έργο να κρίνουν τα αιτήματα των διαφόρων αγωνιστών για να αναγνωριστούν οι εκδουλεύσεις τους και η συμμετοχή τους στον Αγώνα. Τότε κλήθηκαν οι επιζήσαντες αγωνιστές ως και οι κληρονόμοι αυτών που φονεύθηκαν στις μάχες ή πέθαναν αργότερα να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αιτήματά τους.
Τα σχέτικά έγγραφα φυλάσσονται στο τμήμα χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα.
Δημοσιεύουμε αυτά τα έγγραφα με σκοπό να γίνουν γνωστά, οι αγώνες, οι θυσίες, οι πίκρες και οι αδικίες αυτών που μετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα του Έθνους.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΔΡΑΒΙΛΑΣ

‘Ελαβε μέρος στις πολιορκίες της Τριπολιτσάς,του Ναυπλίου και σε διάφορες μάχες, όπως Δερβενακίων, Λεβιδίου κ.ά. Απλός στρατιώτης. Στις 24 Μαϊου 1865 υπέβαλλε αίτηση για αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Τα έγγραφα που υπόβαλλε ήσαν τα εξής:
Α. Αίτηση
Προς την επι των Θυσιών του Αγώνος Σεβαστήν εν Αθήναις Επιτροπήν. Δια του κυρίου Νομάρχου Αρκαδίας.
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Εκ του επισυνημμένου πιστοποιητικού των οπλαρχηγών της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 Νικήτα Σταματελόπουλου, Χατζή Χρήστου, Καννέλου Δεληγιάννη, Δημ. Πλαπούτα Ιω. Κολοκοτρώνη, Αντ.Δραβίλα και, λοιπών εμφαίνεται, ότι ο ευσεβάστως υποφαινόμενος Αθανάσιος Νικολάου Δραβίλας εκ Μποντιά του Δήμου Ορχομενού μετέσχον εις πολλάς μάχας (Ελληνικάς μάχας) κατά του εχθρού της Πατρίδος εις ας με κίνδυνον της ζωής και της περιουσίας μου εξεπλήρωσα το χρέος εκείνο το οποίον ο υπέρ Ανεξαρτησίας ενθουσιασμός ενέπνεεν εις άπαντας τους υπέρ του ιερού σκοπού μαχομένους. Επειδή όμως ουδεμία πρόνοια για τας εκδουλεύσεις μου ταύτας ελήφθη άχρι τούδε και δι’ εμέ, υποβάλλω ήδη την παρούσαν μου όπως λάβει η Σ.Επιτροπή υπ’ όψιν της και ενεργήσει ότι ανήκει εις εμέ.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως ευπειθέστατος
Αθανάσιος Νικολ.Δραβίλας
(αγράμματος και κατ’εντολή του) (δυσανάγνωστη υπογραφή)
Β. Πιστοποιητικό

Οι υποφαινόμενοι Οπλαρχηγοί πιστοποιούμεν, ότι ο εκ του χωρίου Μποτιά του Δήμου Ορχομενου της Διοικήσεως Μαντινείας Αθανάσιος Ν. Τραβίλας εφάνη με ένθερμον ζήλον και στρατιωτικήν γενναιότητα υπό τας διαταγάς μας εις διαφόρους μάχας κατά των Οθωμανών, οίον εις την πολιορκίαν της Τριπόλεως, την του Ναυπλίου, εις την γενομένην εις Δερβενάκια συμπλοκήν κατά του Δράμαλη και εσχάτως εις την συμπλοκήν μεταξύ Ελλήνων και Αράβων (Σημ:πρόκειται για τους στρατιώτες του Ιμβραήμ) εις την ιδίαν του πατρίδα, ώστε εις το διάστημα καθό ούτος υπηρέτει ως στρατιώτης έδειξεν υποταγήν εις τους μεγαλυτέρους του και κατ’εξοχήν εις τους υποσημειούμενους. Διο κατ’ αίτησιν του δίδεται το παρόν πιστοποιητικόν, ίνα του χρησιμεύσει ένθα ανήκει.
Εν Αθήναις την α’ Ιανουαρίου 1844
Οι οπλαρχηγοί
Αντόνης Τραβίλας, Νικαταράς Σταματελόπουλος, Χατζή Χρήστος, Κανέλλος Δεληγιάννης, Δ.Πλαπούτας Ιωάννης Θ.Κολοκοτρώνης, Βασ.Δημητρακόπουλος, Κ.Αποστολόπουλος.
Επικυρούται το γνήσιον των άνω 8 υπογραφών.
Αθήνησι τη 7 Ματρίου 1844
Ο Δήμαρχος Αθηνών
(Τ.Σ.) Α.Πετράκης

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ. ΔΡΑΒΙΛΑΣ

Υπηρέτησε ως στρατιώτης και έλαβε μέρος σε διάφορες μαχες υπό τας διαταγάς διαφόρων οπλαρχηγών. Ειδικότερα έλαβε μέρος στις πολιορκίες της Τρίπολης, του Ναυπλίου, στη μάχη των Δερβενακίων και στα Ιμβραημικά οπότε και συνελήφθη αιχμάλωτος.Υπόβαλλε αίτηση για αναγνώριση των εκδουλεύσεων του στις 24 Μαϊου 1865 μαζί με σχετικό πιστοποιητικό που υπογράφεται από γνωστούς καπεταναίους. Με απόφαση της Επιτροπής κατατάχθηκε στους στρατιώτες..

Α.Αίτηση

Προς την επι των Θυσιών του Αγώνος Σεβαστήν εν Αθήναις Επιτροπήν.
Δια του κυρίου Νομάρχου Αρκαδίας.
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Εκ του επισυνημμένου πιστοποιητικού των οπλαρχηγών της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 Νικηταρά Σταματελόπουλου, Χατζη Χρήστου, Κανέλλου Δεληγιάννη, Ιωάννου Κολοκοτρώνη, Αντωνίου Δραβήλα και λοιπών εμφαίνεται ο ευσεβάστως υποφαινόμενος Κων/νος Ν.Δραβήλας εκ Μποντιά του Δήμου Ορχομενού μετέσχεν εις πολλάς μάχας ελληνικάς κατά του εχθρού της Πατρίδος,εις ας με κίνδυνον της ζωής μου και της περιουσίας μου εξεπλήρωσα το χρέος εκείνο το οποίον ο υπέρ Ανεξαρτησίας ενθουσιασμός ενέπνεεν και άπαντας τους υπέρ του Ιερού Σκοπού μαχομένους. Επειδή όμως ουδεμία πρόνοια για τας εκδουλεύσεις μου ταύτας ελήφθη άχρι τούδε και δι’εμέ, υποβάλλω ήδη την παρούσαν μου,όπως την λάβει η Σ.Επιτροπή υπ’ όψιν της και ενεργήσει ότι ανήκει εις εμέ.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως ευπειθέστατος
Κωνστ.Ν.Δραβήλας
(αγράμματος και κατ’εντολήν Γ.Κώπας)

Β.Πιστοποιητικό
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι οπλαρχηγοί, οτι ο εκ του χωρίου Μποτιά του Δήμου Ορχομενού της Διοικήσεως Μαντινείας Κωνσταντής Ν.Τραβίλα εφάνη με ένθερμον ζήλον και στρατιωτικήν γενναιότητα υπό τας διαταγάς μας εις διαφόρους μάχας, κατά των Οθωμανών, οίον εις την πολιορκίαν της Τριπόλεως, την του Ναυπλίου, την των Π.Πατρών, εις την γενομένην εις Δερβενάκια συμπλοκήν κατά του Δράμαλη και εσχάτως εις τας συμπλοκάς μεταξύ Ελλήνων και Αράβων,γενομένας κατά διαφόρους τόπους και εποχάς και ιδίως εις την ιδίαν αυτού πατρίδα, χάσας και αδελφόν εις τον κόσμον Σωτήρο ονόματι, ως και αυτός ο ίδιος εσυλλήφθη παρά των Οθωμανών σκλάβος, ώστε εις το διάστημα καθό ούτος ήτο υπό τας διαταγάς μας έδειξεν υπακοήν και ευπείθειαν εις τους μεγαλυτέρους. Διο κατ’ αίτησίν του δίδεται το παρόν πιστοποιητικόν ίνα του χρησιμεύσει ένθα ανήκει.
Εν Αθήναις την 10 Ιανουαρίου 1844
Οι οπλαρχηγοί
Αντόνης Τραβίλα, Νικηταράς Σταματελόπουλος, Κανέλλος Δεληγιάννης, Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Βασ.Δημητρακόπουλος,,Κ.Αποστολόπουλος..
Επικυρούται το γνήσιον των αντίκρυ τεσσάρων υπογραφών.
Αθήνησι τη 7 Μαρτίου 1844
Ο Δήμαρχος Αθηνών
(Τ.Σ.) Α.Πετράκης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΑΒΙΛΑΣ

Υπηρέτησε σαν στρατιώτης κάτω από τις διαταγές του πατέρα του Καπετάν Αντώνη αρχικά, και ύστερα του Νικηταρά, με τον οποίο έλαβε μέρος στις μάχες των Δερβενακίων και της Πολιανής.
Ο γιός του καπετάν Αντώνη υπέβαλλε αίτηση και πιστοποιητικό για την αναγνώριση των υπηρεσιών στον Αγώνα στις 24 Μαϊου 1865.
Τα παραθέτουμε όπως εμφανίζονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Α.Αίτηση
Προς την επί των θυσιών του Αγώνος Σεβαστήν εν Αθήναις Επιτροπήν Δια του κυρ Νομάρχου Αρκαδίας. Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Εκ του επισυνημμένου πιστοποιητικού των διαφόρων οπλαρχηγών του Ιερού Αγώνος θέλει ιδεί η Σεβ. Επιτροπή, ότι ο ευσεβάστως υποφαινόμενος Νικόλαος Α.Δραβίλας μετέσχον εις διαφόρους μάχας εν τη Ελληνική του 1821 Επαναστάσει, καθ’ ην προσέφερον εμαυτόν θύμα υπέρ της Εθνεγερσίας, μη φεισθείς ούτε ζωήν ούτε περιουσίαν, προς επιτυχίαν του ιερού σκοπού από τον οποίον ενεπνέετο πάσα φιλελεύθερος ελληνική καρδία. Αλλ’ ατυχώς αι εκδουλεύσεις μου αύται ποσώς δεν ελήφθησαν υπ’όψιν ίνα γίνει η προσήκουσα αμοιβή. ‘Ηδη όμως προστρέχω προς την Σεβ. Επιτροπήν και εξαιτούμαι ίνα εξετάσασα τα δίκαιά μου και ανευρούσα αυτά ορθά, επιφέρει την προσήκουσαν θεραπείαν.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως ευπειθέστατος Νικόλαος Α.Δραβίλας (αγράμματος και κατ’ εντολήν του δυσανάγνωστη υπογραφή).
Β.Πιστοποιητικόν
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι επί τη οριζομένη υπό του Ποινικού Νόμου ποινή και τη πολιτική αποζημιώσει, ότι ο εκ του χωρίου Μποτιά του Δήμου Ορχομενού της Επαρχίας Μαντινείας Νικόλαος Αντωνίου Δραβίλας υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ Ανεξαρτησίας του Ελληνικού ‘Εθνους Ιερού Αγώνος κατ’ αρχάς μεν υπό τας διαταγάς του πατρός του Αντωνίου Δραβίλα, μετά ταύτα δε υπό τας διαταγάς του Νικηταρά εις τας εν Πολιανή και Δερβενακίοις μάχας κατά του εχθρού εκπληρώσας ούτω κοινόν χρέος προς την Πατρίδα και ζήλον υπέρ αυτής. Διο δίδομεν κατ’ αίτησίν του το παρόν ίνα τω χρησιμεύσει όπου δει.
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Κ.Αποστολόπουλος, Φ.Χρυσανθόπουλος, Γ.Ρεβελιώτης, Κων/νος Διαμαντόπουλος, Σαράντος Παπαγιαννόπουλος.
Επικυρούται το γνήσιον των εν τω παρόντι πέντε υπογραφών.
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Ο Δημαρχών Τριπόλεως
(Τ.Σ.) Ν.Τριανταφυλλάκος

ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΒΙΛΑΣ

Ο στρατιώτης Σπύρος Δραβήλας ήταν γιος του αγωνιστή Γεωργίου Δραβήλα που έπεσε ηρωϊκώς μαχόμενος στη μάχη της Σφακτηρίας το 1825. Με τον πατέρα του έλαβε μέρος σε πολλές μάχες κατά τον υπέρ Ανεξαρτησίας του ‘Εθνους Αγώνα. ‘Οπως και οι άλλοι αγωνιστές έτσι και αυτός υπέβαλλε αίτηση για αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε στο Αγώνα. Η Επιτροπή τον κατάταξε στη τάξη του στρατιώτη.
Α.Αίτηση
Προς την επί των θυσιών του Αγώνος Σεβαστήν εν Αθήναις Επιτροπήν. Δια του κ. Νομάρχου Αρκαδίας
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Εκ του επισυνημμένου πιστοποιητικού των διαφόρων οπλαρχηγών του Ιερού Αγώνος θέλει ιδεί η Σ. Επιτροπή,ότι ο ευσεβάστως υποφαινόμενος Σπυρίδων Δραβίλας μετέσχον εις διαφόρους μάχας εν τη Ελληνική του 1821 Επαναστάσει,καθ’ ας προσέφερον εμαυτόν θύμα υπέρ της Εθνεγερσίας,μη φεισθείς ούτε ζωήν ούτε περιουσίαν,προς επιτυχίαν του ιερού σκοπού από τον οποίον ενεπνέετο πάσα φιλελεύθερος ελληνική καρδία. Αλλ’ ατυχώς αι εκδουλεύσεις μου αύται ποσώς δεν ελήφθησαν υπ’όψιν ίνα γίνει η προσήκουσα αμοιβή. ‘Ηδη όμως προστρέχω προς την Σεβ. Επιτροπήν και εξαιτούμαι ίνα εξετάσασα τα δίκαιά μου και ανευρούσα αυτά ορθά,επιφέρειτην προσήκουσαν θεραπείαν.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως ευπειθέστατος Σπύρος Δραβίλας

Β.Πιστοποιητικόν
Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν επι τη οριζομένη υπό του Ποινικού Νόμου ποινή και της πολιτικής αποζημιώσεως,οτι ο εκ του χωρίου Μποτιά του Δήμου Ορχομενού της Επαρχίας Μαντινείας Σπυρίδων Δραβίλας υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ Ελευθερίας Αγώνος κατ’ αρχάς μεν υπό τας διαταγάς του πατρός του Γεωργίου Δραβίλα, όστις έπεσεν εις την εν Σφακτηρία του Νεοκάστρου μάχην κατά τον Απρίλιον του 1825. Μετά δε ταύτα υπό τας διαταγάς του Αντωνίου Δραβήλα εκπληρώσας το προς την Πατρίδα χρέος του,παρευρεθείς εις πολλάς μάχας κατά του εχθρού. Διο δίδεται το παρόν ίνα τω χρησιμεύσει όπου ανήκει.
Εν Τριπόλει τη 23 Μαϊου 1865
Κ.Αποστολόπουλος, Φ.Χρυσανθόπουλος, Γ.Ρεβελιώτης, Κων/νος Διαμαντόπουλος, Σαράντος Παπαγιαννόπουλος.
Επικυρούται το γνήσιον των εν τω παρόντι πέντε υπογραφών.
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Ο Δημαρχών Τριπόλεως
(Τ.Σ.) Ν.Τριανταφυλλάκος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΣΙΑΝΝΗΣ

Ως απλός στρατιώτης έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες υπό τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών.Με αίτησή του από 24 Μαϊου 1865 ζήτησε να αναγνωρισθούν οι αγώνες του προς απελευθέρωση της Πατρίδας. Τα έγγραφα που κατάθεσε ήσαν τα εξής:
Α.Αίτηση

Προς την επι των Θυσιών του Αγώνος Σεβαστήν εν Αθήναις Επιτροπήν. Δια του κυρίου Νομάρχου Αρκαδίας.
Εν Τριπόλει τη 24 Μαϊου 1865
Εκ του επισυνημμένου πιστοποιητικού των οπλαρχηγών της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 Νικηταρά Σταματελόπουλου, Χατζη Χρήστου, Κανέλλου Δεληγιάννη, Δ. Πλαπούτα, Ιωάννου Κολοκοτρώνη, Αντωνίου Δραβήλα και λοιπών εμφαίνεται ο ευσεβάστως υποφαινόμενος Αναστάσιος Γ.Σιάννης εκ Μποτιά του Δήμου Ορχομενού μετέσχον εις πλείστας μάχας κατά του εχθρού της Πατρίδος,εις ας με κίνδυνον της ζωής μου και της περιουσίας μου εξεπλήρωσα το χρέος εκείνο το οποίον ο υπέρ Ανεξαρτησίας ενθουσιασμός ενέπνεεν εις άπαντας τους υπέρ του Ιερού Σκοπού μαχομένους.
Επειδή όμως ουδεμία πρόνοια για τας εκδουλεύσεις μου ταύτας ελήφθη άχρι τουδε και δι’εμέ, υποβάλλω ήδη την παρούσαν μου,όπως την λάβει η Σ.Επιτροπή υπ’ όψιν της και ενεργήσει ότι ανήκει εις εμέ.
Υποσημειούμαι ευσεβάστως ευπειθέστατος Αναστάσιος Γ.Σιάννης(αγράμματος και κατ’εντολήν…..)

Β.Πιστοποιητικό
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, οτι ο εκ του χωρίου Μποτιά του Δήμου Ορχομενού της Διοικήσεως Μαντινείας Αναστάσιος Γ.Σιάννης εφάνη με ένθερμον ζήλον και στρατιωτικήν γενναιότητα υπέρ της Ανεξαρτησίας της Πατρίδος μαχόμενος εις πλείστας μάχας, των οποίων τας ονομασίας και τους τόπους εις ους εγένοντο παραλείποντες να σημειώσωμεν ενταύθα εν γένει δια την συντομίαν, αναφέρομεν μόνον ολίγας,καθώς εις την πολιορκίαν της Τριπόλεως, του Ναυπλίου, την των Π.Πατρών, την εις Δερβενάκια γενομένην συμπλοκήν κατά του Δράμαλη και λοιπάς και ιδίως εφάνη με περισσοτέραν προθυμίαν εις τας γενομένας εσχάτως συχνώτατα εις την ιδίαν του Πατρίδα συμπλοκάς μεταξύ Ελλήνων και Αράβων, ώστε εις το διάστημα καθό ούτος υπηρέτει ως στρατιώτης έδειξεν υπακοήν και σέβας εις τους μεγαλυτέρους του και ιδίως εις τους υποφαινομένους. Διο κατ’ αίτησίν του δίδεται το παρόν πιστοποιητικόν ίνα του χρησιμεύσει ένθα ανήκει.
Εν Αθήναις την 10 Ιανουαρίου 1844
Οι οπλαρχηγοί Αντώνης Τραβίλας, Κανέλλος Δεληγιάννης, Νικηταράς Σταματελόπουλος, Χατζή Χρήστος, Βασ.Δημητρακόπουλος, Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Δ.Πλαπούτας, Κ.Αποστολόπουλος.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΝΝΗΣ

Ο αγωνιστής αυτός του 1821 ονομάζοταν και Μποταϊτης. Κατοικούσε στην Τρίπολη στη περιοχή Μπασιάκου. ‘Ελαβε μέρος σε πολλές μάχες,όπως του Βαλτετσίου, της Γράνας, πολιορκίας της Τρίπολης,Δερβενακίων, Ντραμπάλας,’Ισαρη, Βασσαρά και αλλαχού και τραυματίστηκε τρεις φορές. Ζήτησε αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε στον αγώνα με τα παρακάτω έγγραφα και κατατάχθηκε στην τάξη των Υπαξιωματικών.

Α.Αίτηση
Προς την επί του Αγώνος Σεβαστήν Επιτροπήν
Εν Τριπόλει την 7 Ιουνίου 1865
Πέτρος Σιάννης,κάτοικος Μπασιάκου της Τριπόλεως Υποβάλει αποδεικτικόν των εκδουλεύσεων του και εξαιτείται την πρέπουσαν αυτώ αμοιβήν. Συμφώνως με τας από 20 Φεβρουαρίου1865 οδηγίας της Σεβαστής ταύτης Επιτροπής,διευθύνω προς αυτήν πιστοποιητικόν, υπογεγραμμένον υπό των επιζώντων στρατιωτικών της Επαρχίας Μαντινείας και επικυρωμένον υπό του Δημάρχου Τριπόλεως,και παρακαλώ αυτήν να το λάβει υπ’όψιν και αποφασίσει περί της οφειλομένης μοι αποζημιώσεως ένεκα των ομολογουμένων στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου. Πρασθέτω δε συνάμα, ότι έτερα αποδεικτικά υπογεγραμμένα υπό οπλαρχηγών, υπό τους οποίους υπηρέτησα κατά τον Ιερόν Αγώνα, υπέβαλα εις τας προλαβούσας Στρατιωτικάς Επιτροπάς και αγνοώ, εάν υπάρχωσιν εις τα αρχεία αυτών. Τολμώ να παρακαλέσω την Σεβαστήν ταύτην Επιτροπήν να διατάξει να ανευρεθώσιν και τα περί ων ο λόγος αποδεικτικά, όπως έχουσα υπ’όψιν αυτά και το υποβαλλόμενον, εκτιμήσει δεόντως τας εν τω Αγώνι υπηρεσίας μου. Εάν αμφιβάλει ότι προσέφερα τοιαύτας να διατάξει την εμφάνισιν καλυτέρων αποδείξεων, και ιδίως την προσωπικήν μου παρουσίαν ενώπιόν της, ότε θέλει αντιληφθεί ιδίαις αισθήσεσι τας πληγάς των οποίων φέρω έτι τα σημεία
Εύελπις ότι θέλω τύχει δικαιοσύνης, διατελώ. Ευπειθέστατος Πέτρος Σιάννης και αντ’ αυτού ως αγράμματος Αρ.Καπρουλάς.

Β.Πιστοποιητικό
Επί τη οριζομένη υπό του νόμου ποινή και επί τη υποχρεώσει πολιτικής αποζημιώσεως,οι υπογεγραμμένοι επιζώντες στρατιωτικοί του Αγώνος μαρτυρούμεν, ότι ο Κύριος Πέτρος Σιάννης Μποταϊτης, κάτοικος Μπασιάκου της Τριπόλεως, υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα απ’αρχής του υπέρ Ανεξαρτησίας Ιερού Αγώνος μέχρι τέλους του, επί κεφαλής πότε πεντήκοντα και πότε πλειοτέρων στρατιωτών συγχωρίων του και εξ άλλων μερών. Παρευρέθη εις τας κατά του εχθρού μάχας του Βαλτετσίου, της Γράνας, εις την πολιορκίαν Τριπόλεως,εις Δερβενάκια,εις Κόρινθον,εις την πολιορκίαν Παλαιών Πατρών,και επί Ιμβραήμ Πασιά εις τας μάχας Δραμπάλας,’Ισαρι, Βέρια Βασσαρά, εις Ναβαρίνους, έλαβε δε γενναίως μαχόμενος και τρεις πληγάς,των οποίων τα σημεία φέρει έτι επί του σώματός του.
Δι’ενδεχομένην απώλειαν των προϋποβληθέντων υπό του ειρημένου Πέτρου Σιάννη ή Μποταϊτου προς τας προλαβούσας επιτροπάς του Αγώνος αποδεικτικών των οπλαρχηγών και αναφορών του, τω δίδομεν το παρόν μαρτυρικόν δια να τω χρησιμεύσει προς υποστήρηξιν των απαιτήσεών του, ένεκα των ομολογουμένων προς την Πατρίδα εκδουλεύσεών του.
Εν Τριπόλει την 4 Ιουνίου 1865
Μήτρος Λευκαδίτης, Ν.Μπιλάλης λοχαγός, Ιω.Τζουρανής, Κ.Δημητρακόπουλος, Γ.Κεφάλας, Κ.Μπιλάλης, Γιωργίτζας Ηλιόπουλος Σαράντος Παπαγιαννόπουλος, Γιώργης Σεχιώτης, Φ.Χρυσανθόπουλος.

 

 

Κλείσιμο